ดูคนต้องดูให้นานๆ ‘สัน ด า น’ มันจะออก

ดูคนต้องดูให้นานๆ ‘สัน ด า น’ มันจะออก

อ ย่ าไปคาดหวังอ ะ ไ ร จากคนที่ชอบเ น ร คุ ณ ที่ไม่เคยจริงจัง จริงใจกับคุณ ต่อให้คุณทำดีแค่ไหนก็มันก็ไม่จำ

ไม่มีใครยิ่งใหญ่จากการ เ น ร คุณ อย่ าห ล งค า ร มใครง่ายไปคนที่เข้าหาเรามีหลายแ บ บเอาแต่โลกสวย

มองคนไม่ข าด ร ะวังจะกลายเป็น เ ห ยื่ อ แ ย กให้ออก ร ะหว่างเรื่องจริงกับการแสดงละครให้ดูน่าส ง ส าร

ไม่ใช่อุ ส่าต์ ยื่นมือไปช่ว ย แทนที่จะมีความดีกลับได้ ความ ซ ว ย เผลอเมื่อไหร่โดน แ ว้ ง กั ด ทันที

แต่เชื่ อเถอะ ถ้าไม่รู้จักบุ ญ คุ ณ คน ทำอะไรก็ไม่เจริญ ชีวิตเหมือนจะดี แต่ก็ไม่ดี เหมือนจะราบรื่น แต่ก็ไปได้ไม่ไกล ล้มลุกคลุก ค ล านอยู่ที่เดิม

และสุดท้ายก็ พัง ไม่เป็นท่า ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องทวงบุญคุณ ดีที่สุดคือ เลิกคบ แล้วโยนออกไปให้ไกลจากชีวิต

เพราะสั น ด า น อ ส ร พิ ษ ร้ า ย ต่อให้ดีแค่ไหน มันก็ ไม่จำ ไม่มีเพื่อน ไม่ใช่เรื่องน่าก ลั ว ถ้ามีเพื่อนแล้วต้องคอยร ะวังตัว น่าก ลั วกว่าเยอะ

กี่ครั้งที่ เจ็ บ ป วด กี่หนที่โดน หั กหลัง เพร าะไว้ใจ คนใกล้ตัว คน เ ล ว มักมาในคราบมิตร เ ส แ ส ร้ ง ทำดี ตี สนิทแบบเนียนๆ

เราชอบคนพูดดี เราแพ้ทางคน ต อ แ ห ล เรามองคนแค่ฉาบฉวย เห็นเขาดี ก็คิดว่า มิตรแท้ไว้ใจ เชื่อใจ ให้ไปเกิน 100

มิตร เ ล ว เหมือน งู พิ ษ แ ว้ ง กั ด ตอนเราไม่ร ะวัง เพร าะเชื่ อใจ

จึงถูก ทำ ร้ า ย เพร าะสนิท เลยไม่ ร ะวังตัว เพร าะไว้ใจ ถึงต้อง เจ็ บหนัก จำไว้ว่า สั ต ว์เ ด ร ฉ า น บางตัว ต่อให้เ ลี้ ย งดีแค่ไหน มันก็ ไม่เ ชื่ อง

ขอบคุณที่มา มิ ต ร ส ห า ย